Tình trạng đạt được trình độ tiếng Nhật của những người đã hoàn thành khóa học